Condicions d'ús

Normés d’ús del portal

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús, cookies i privacitat.

Condicions genèriques

Està prohibit publicar continguts en aquesta web o altres eines de participació que atemptin contra els següents principis:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del que es publica.
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent.
 
Condicions particulars

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini  ofereix a través dels seus webs i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Ajudem.cat es reserva el dret de retirar tots els comentaris, participacions  i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri d’Ajudem.cat.

En qualsevol cas, Ajudem.cat no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

Responsabilitat

Ajudem.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Ajudem.cat es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

 

Seguretat

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

 

Modificació de les presents condicions i vigència

Ajudem.cat pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre L’Ajudem.cat i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats de Sant Feliu de Llobregat.